Regulamin konkurs Facebook z dnia 2017-11-14

REGULAMIN KONKURSU z merg.pl na profilu Facebook

 

§ 1.ORGANIZACJA KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu "Wygraj swoje wymarzone buty w Merg.pl" (zwany dalej "Konkursem") jest FHU GREMI Michał Rek, ul. Stodolna 86, 21-400 Łuków, NIP: 825-177-41-05 (zwany dalej "Organizatorem").
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być każda osoba, która:

a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook,
c) wyrazi chęć uczestnictwa w konkursie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook.
3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
4. Wszystkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez Organizatora Konkursu.
5. Konkurs trwa w dniach wskazanych na oficjalnej grafice konkursowej.
6. Wyniki konkursu pojawią się w dniu wskazanym na oficjalnej grafice konkursowej lub w treści postu konkursowego na oficjalnym fanpage'u Organizatora www.facebook.com/MergPL
7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa składająca się z 2 osób będących przedstawicielami Organizatora.
8. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych. 

§ 3. NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest bon na zakupy o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie www.merg.pl.
2. Nagrody nie można wymienić na równowartość pieniężną.
3. Nagrodzony zostanie jeden Uczestnik konkursu. 

§4. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
2. Podanie przez Uczestnika danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia w nim udziału i/lub otrzymania nagrody.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy pod oficjalną grafiką konkursową wkleić link do 2 produktów ze strony www.merg.pl : jeden produkt z kategorii buty, jeden produkt z kategorii torebki. Organizator zachęca Uczestników do uzasadnienie swojego wyboru w komentarzu pod postem Konkursowym. 
4. Jeden Uczestnik może brać udział w Konkursie maksymalnie 3 razy, przez co rozumiane jest maksymalnie trzykrotne wskazanie wybranego przedmiotu ze sklepu.
5. Zwycięzcę Konkursu wybiera Komisja Konkursowa na podstawie osobistych preferencji.
6. Informacja o wyłonieniu zwycięzcy pojawi się na stronie www.facebook.com/mergPL w zamieszczonym przez Organizatora poście.
7. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na portalu internetowym Facebook w ramach podania zwycięzcy Konkursu.
8. Użytkownicy kont, co do których istnieje podejrzenie, że są fałszywe, będą wykluczani z udziału w Konkursie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania szczegółowego uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji.
10. Do obowiązku zwycięzcy Konkursu należy kontakt z Organizatorem w celu odebrania nagrody.
11. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców konkursu.

 

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

pixel